Fri frakt på ordre over 1000,- eks. mva. Se vilkår her.

Det er ingen varer i handlekurven.

Salgsbetingelser for VV Gruppen Logistikk AS (929720695):

1. Innledning
Hvis ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene gjelder disse alminnelige betingelser. Ved salg til rørleggere henvises til VVS-VA bransjens salgs- og leveringsbetingelser FL-VA/VVS/KULDE 2020.

2. Tilbud
Tilbud er gjeldene  i 15 dager. Prisene er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandør, valutakurser, fraktkostnader, toll, importutgifter og andre avgifter, frem til leveringsdato, har selger adgang til å regulere prisene. Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom kjøper ikke straks gjør innsigelser.

3. Kvalitet
Hvis ikke annet er avtalt, leveres varer med alminnelig handelskvalitet. Dersom kjøper ønsker en spesiell kvalitet, må kjøper oppgi dette skriftlig ved bestilling. Kjøper har selv ansvar/risiko for at de tekniske data og at varen i sin helhet passer for tenk funksjon eller kundens sitt behov.

4. Betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelse: Netto per 14 dager. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter kjøper å betale morarente iht. den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av Finansdepartementet. Kjøpers reklamasjon på uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling.

5. Salgspant
Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. (Pantetovens g 3-14, jfr. 5 3-22). Betaling anses utført og godkjent når de er innfridd på selges konto.

 6. Priser
VV Gruppen Logistikk AS forbeholder seg retten til tekniske forandringer og endringer av priser uten varsel. Prisene på netthandelene kan svinge ut fra hvert enkelt innkjøp til lager fra våre leverandører.

Skaffevarer, varer som ikke er på lager og varer som går tom under innlegging av ordre kan få prisoppgang ved bestilling/påfyll uten forvarsel.

Feilprising kan skje enten grunnet system feil eller menneskelig svikt, om forskjellene fra normal pris er store vil det varsles til berørte kunder om dette. Deretter vil prisen bli justert til normal pris på faktura eller etterfakturert.

7. Forsendelse
Levering kan skje fra selgers lager eller fra leverandør/produsent. Generelle leveringsbetingelser er EXW i henhold til INC0TERMS siste utgave. Frakt og forsikring belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Eventuelt avtalte leveringstider gjelder levering fra lager/leverandør. Selger har intet ansvar for forsinkelser ut over at kjøper kan kansellere  bestillingen ved vesentlige forsinkelser.

Pr. telefon eller e-post:
Beregnes frakt i hvert enkelt tilfelle ut i fra satser fra transportør etter kundens ønske om leveringsmåte.
Via netthandel:
Ved leveranser der ordrens nettosum er under NOK 1000,00,- eks. mva. tilkommer frakt på fakturaen. Frakten beregnes ved opprettelse av leveranse på lageret. Om det oppstår et problem i integrasjonen med leveringsleverandør vil frakt bli etterfakturert på egen faktura.
Fri frakt gjelder for varer som er lagerført hos oss, skaffevarer faller utenfor ordningen med fri frakt.
Privat levering:
Ved leveranse til en privat adresse vil det bli etterfakturert et gebyr for privatleveranse, dette gebyret kan varierer mellom transportørene, men er som regel rundt NOK 1000,- eks. mva.

8. Garanti
Selger yter garanti mot fabrikasjons- og materialfeil i henhold til regler fastsatt i Kjøpsloven. Selger påtar seg ikke ansvar for skader eller feil som oppstår av ytre påvirkninger, ulykker, naturlig slitasje, dårlig vedlikehold eller montasje/service/reparasjon utført av uautorisert personell. Produsentens veiledning og forutsettning for montasje og bruk skal følges, brud på dette kan medføre at garanti kan avises delvis eller i sin helhet.
Feilsøking, demonterings- og monteringsarbeid, reisepenger, diett og opphold i forbindelse med garanti belastes kjøper.

9. Selgers ansvar for mangler
Selger har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videre anvendelse eller for konsekvensansvar så som, men ikke begrenset til, arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leie tap, tapt fortjeneste, tapte forretningsmuligheter eller skade som varen har voldt person eller ting, med mindre mangler på varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper kan påvises årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade.

10. Reklamasjon
Reklamasjoner skal skje skriftlig. Reklamasjoner vedrørende:

 1. Transportskade eller manko i antall kolli skal straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
 2. Manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene.
 3. Mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse.
 4. Arbeid i forbindelse med utbedring av eventuelle mangler må forhåndsgodkjennes av selger og kan ikke utbedres for selgers regning uten samtykke. Erstatning for levert vare faktureres som vanlig ordre, og krediteres helt eller delvis ved avsluttet reklamasjonsbehandling.

Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.

11. Retur
Retur mottas kun etter forhåndsavtale.

 1. Ved anmodning om retur må faktura- og/eller pakkseddelnummer oppgis.
 2. Spesialbestilte varer som ikke lagerføres på VV Gruppen Logstikk AS lager tas kun i retur når  det foreligger aksept fra leverandør.
 3. Varer som ønskes returnert skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for varen. Varer av samme type skaI være sortert på samme måte som de ble levert fra vårt lager.
 4. Kunden krediteres den pris som er gjeldende på dagen for mottagelsen eller til den fakturerte pris hvis den er lavere. Dersom retur ikke skytdes feil ved varen eller leveransen beregnes minimum 25% returgebyr samt eventuell returfrakt. Eventuelle returgebyr fra leverandør belastes I tillegg. Varen returneres i original emballasje uten skader og merker.
  Varer som: eletroniske kretskort, reler, styringsbokset etc har et returgebyr på 50%.
 5. Varer som elektriske kort, kretskort etc. som har vært testet på ustyr ansees som brukt og kan ikke tas i retur. 

12. Force majeure
Selger er uten ansvar for følgene av force majeure.

13. Tvister
I tilfelle søksmål anses selgers verneting som vedtatt av begge parter.

14. Forsikring
Ved CIF og CIP levering dekkes forsikring i henhold til C-vilkår i lncoterms siste utgave. Forsikring ut over dette dekkes bare når kunden uttrykkelig ber om det og da for kundens regning.

15. Emballasje
Paller og annen spesialemballasje faktureres i henhold til faktisk kost. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.

16. Utlevering Lørdag, Søndag eller helligdager.
Påløper et utrykningsgebyr på 1250,- + mva.

Det er ingen varer i handlekurven.
Menu